Sasuri

29 tekstów – auto­rem jest Sa­suri.

- zos­tało mu tyl­ko kil­ka dni...

*w jed­nej chwi­li z córeczki ta­tusia mu­siałam stać się do­rosłą i od­po­wie­dzialną osobą

życie jest niep­rze­widy­wal­ne, nig­dy nie wiesz co może się wy­darzyć za chwile... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 5 listopada 2011, 10:47

i jak głupia cieszę się ze zna­lezione­go grosza licząc, że przy­niesie mi szczęście... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 11 lutego 2011, 19:20

eve­ry day is so­mething new for us

*każdy no­wy dzień jest czymś no­wym dla nas 

myśl
zebrała 9 fiszek • 29 listopada 2010, 19:07

nig­dy nie re­zyg­nu­je z te­go co chcesz zrobić.. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 3 listopada 2010, 20:30

chciałabym miec w do­mu ta­kie małe. czar­ne. dźwiękoszczel­ne po­mie­szcze­nie do które­go mo­ge wejść. zak­mnąć się. krzyknąć na cały głos kur** ! i wyjść .. ` 

myśl
zebrała 8 fiszek • 10 października 2010, 18:50

za­gubiona pośród włas­nych myśli.. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 10 września 2010, 17:44

- mis­trzu naucz mnie sztu­ki życia

- to nie jest coś co można wy­kuć na pa­mięć, nau­czyć się jak wier­szy­ka. sztu­ki życia uczysz się całe życie

- to jak nie po­pełniać błędów ?

-po­pełnianie błędów nie jest czymś złym, po­nieważ to część nauki, którą każdy mu­si z nas przejść 

myśl
zebrała 15 fiszek • 8 września 2010, 17:45

pod­sta­wowym ce­lem człowieka po­win­nio byc zna­lezie swo­jej brat­niej duszy i reali­zowa­nie swoich marzen 

myśl
zebrała 30 fiszek • 18 sierpnia 2010, 16:16

...by­li ze so­ba tak długo, że miłość zas­ta­piło przyz­wycza­jeniepożadnie... 

myśl
zebrała 15 fiszek • 14 lipca 2010, 10:52

Mówią : Wierz ! 
Módl się ! Ufaj bez­gra­nicznie !

Lecz cza­sami jest trud­no gdy w życiu spo­tykają nas nieszczęścia 

myśl
zebrała 9 fiszek • 6 lipca 2010, 15:51

Sasuri

Sasuri

Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Aktywność